More

    Ga 10: 22-30

    Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần 4 Phục sinh 24.4.2018

    Không ai cướp được chúng Lời Chúa: Ga 10, 22-30     Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa...

    Hot Topics