More

    Ga 10: 11-18

    Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành 22.4.2018

    Mục tử nhân lành Lời Chúa: Ga 10, 11-18     Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh...

    Hot Topics