More

    Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1756 – 1798)

    Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1756 – 1798)

    Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Sinh năm 1756 tại Thợ Ðức, Phú Xuân, Huế, Linh mục, bị xử trảm ngày 17/09/1798 tại Bãi Dâu dưới...

    Hot Topics