More

    Dương Thị Kim Khương

    Thánh lễ An táng nữ tu Maria Dương Thị Kim Khương

    Vào lúc 8h00 ngày 30/10/2017, tại Nguyện đường Cộng đoàn MTG Trang Nứa, cha Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã chủ tế Thánh lễ...

    Hot Topics