More

    Đức Thánh Cha phong chức Linh Mục

    Đức Thánh Cha phong chức Linh Mục cho 16 Thầy Phó Tế

    Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cương vị Giám mục Roma, sẽ truyền chức linh mục cho 16 thầy phó tế, trong đó 11 tân...

    Hot Topics