More

    Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Dublin

    Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Dublin, Ailen

    ĐTC Phanxicô đã đến phi trường Dublin để bắt đầu chuyến viếng thăm Ailen, với chương trình chính là cuộc gặp gỡ các gia...

    Hot Topics