More

    Đức tân giám mục Philippe Christory

    Tân giám mục Chartres đi bộ đến nhận nhiệm sở!

    Đức tân giám mục Philippe Christory đi bộ từ Paris đến Chartres để nhận nhiệm sở: “Đi bộ để đến nhiệm sở sẽ thay...

    Hot Topics