More

    Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét

    Lời Chúa ngày 31 tháng 5 năm 2018

    Maria ở lại độ ba tháng Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi...

    Hot Topics