More

    Đức Hồng y Jean Louis Tauran

    Thánh Lễ an táng Đức Hồng y Jean Louis Tauran

    Sáng ngày 12/07/17, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ an...

    Hot Topics