More

    Đức Hồng Y Gioan Baotixita

    Tiểu sử Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

    05/03/1934: sinh tại Hòa Thành, Cà Mau. 1944-1946: học tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng. 1946-1954: học tại Tiểu chủng viện Nam Vang. 1954-1956: học Triết...

    Hot Topics