More

    Đức hồng y Bernard Francis La

    Cáo phó: Đức hồng y Bernard Francis La

    Đức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) và nguyên Tổng quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả,...

    Hot Topics