More

    Ðức Giêsu Kitô

    Tiểu sử Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

    27.12.1943: Sinh tại Nam Định 1956 - 1960: Học tại Tiểu Chủng Viện Gioan Hà Nội  1960 - 1992: Sống tại gia đình và phục vụ...

    Hot Topics