More

    đức giám mục qua đời

    Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

    Khẩu hiệu Giám Mục  AD GENTES (ĐẾN VỚI MUÔN DÂN) 16.6.1957        : Sinh tại Hà Nội 1981 – 1987    : Học tại...

    Hot Topics