More

    Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh

    Bài giảng của Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh tại Thủ Thiêm 20.05.2018

    "ĐỪNG SỢ HÃI" - BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MICAE HOÀNG ĐỨC OANH TẠI THỦ THIÊM NGÀY 20.05.2018 https://www.youtube.com/watch?v=IlWb9SGqCTU

    Hot Topics