More

    Đức cha Santos Ubierna Ninh

    Trực tiếp: Thánh lễ An táng Hài cốt Đức cha Santos Ubierna Ninh

    Đức cha Santos Ubierna Ninh sinh ngày 01/11/1907tại làng Huermeces, tỉnh Burgensis, nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Đaminh ngày 29/6/1923, thụ phong...

    Hot Topics