More

    Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn

    Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm cập nhật 18.3.2018

    I. Giáo Tỉnh Hà Nội    1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Gp :...

    Hot Topics