More

    Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

    Trực Tuyến thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

    TRỰC TIẾP THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng Thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh...

    Hot Topics