More

    Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương

    Lễ Giỗ 100 Ngày Qua Đời Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương

    Lễ Giỗ 100 Ngày Qua Đời Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương Xem thêm: Hình ảnh thánh lễ an táng Đức Cha Dominicô Mai...

    Hot Topics