More

    Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

    Cáo phó: Nữ tu Maria Chu Thị Ngân

    Nữ tu Maria Chu Thị Ngân thuộc Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình vừa được Chúa gọi về lúc 13 giờ 30 ngày 27/03/2019,...

    Hot Topics