More

  dòng mến thánh giá vinh

  Thánh lễ An táng nữ tu Anna Nguyễn Thị Thái

  Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2017, tại Thánh đường giáo xứ Lưu Mỹ, cha Giuse Nguyễn Văn Chín đã chủ sự Thánh lễ An táng và...

  Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thái

  “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). † CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh Hội...

  Thánh lễ An táng nữ tu Maria Dương Thị Kim Khương

  Vào lúc 8h00 ngày 30/10/2017, tại Nguyện đường Cộng đoàn MTG Trang Nứa, cha Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã chủ tế Thánh lễ...

  Hot Topics