More

    Dòng Đaminh Bùi Chu

    Thiệp mời lễ khấn Dòng Đaminh Bùi Chu

    Thánh lễ Khấn dòng của 12 nữ tu Đaminh Bùi Chu tuyên khấn lần đầu cùng với 9 nữ tu vĩnh khấn và Tạ ơn...

    Hot Topics