More

    Dòng Đa Mình Việt Nam

    Thánh lễ truyền chức linh mục 2018 tại Dòng Đa Mình Việt Nam

    Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P., Giám tỉnh  Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam đã ra thông báo với quý bề trên và mọi thành...

    Hot Topics