More

    Đổ máu hòa dâng với hy sinh lễ tế

    Tiểu sử Đức Cha SANTOS UBIERNA – NINH, OP

    ĐỨC CHA SANTOS UBIERNA – NINH, OP Sinh: 01.11.1907 Linh mục: 20.12.1930 Giám mục: 29.9.1942 Khẩu hiệu giám mục: “Đổ Máu Hoà Dâng Với Hy Sinh Lễ Tế" – Immolor...

    Hot Topics