More

  Điều răn đứng đầu

  Lời Chúa ngày 29/3/2019

  Điều răn đứng đầu (29.3.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư...

  Lời Chúa ngày 4/11/2018

  Điều răn đứng đầu (04.11.2018 – Chúa Nhật 31 TN B) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến...

  Hot Topics