More

    điếc nghe được

    Lời Chúa ngày 9/9/2018

    Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được (09-9-2018 – Chúa Nhật Tuần 23 TN B) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy,...

    Hot Topics