More

    Đi tu để hiến thân hay tiến thân?

    Đi tu để hiến thân hay tiến thân?

    Cách đây mấy ngày, tôi nhận được thông báo về việc thi đậu vào Chủng viện của hai bạn trẻ quen biết. Tôi mừng...

    Hot Topics