More

    đi đi

    Lời Chúa ngày 4 tháng 7 năm 2018

    Lời Chúa: Mt 8, 28-34 Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong...

    Hot Topics