More

    Đhgt 2017

    Toàn văn bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Trong Thánh Lễ Bế Mạc ĐHGT Miền Bắc 2017

    Bài Giảng Của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XV...

    Hot Topics