More

    Đền thánh giáo xứ Phúc Nhạc

    Linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm tĩnh tâm tháng 3 năm 2019

    Ngày 05 tháng 3 năm 2019, linh mục đoàn giáo phận đã quy tụ về Đền thánh giáo xứ Phúc Nhạc để tĩnh tâm...

    Hot Topics