More

    Đầy tớ vô dụng

    Lời Chúa ngày 13/11/2018

    Đầy tớ vô dụng (13.11.2018 – Thứ Ba Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

    Hot Topics