More

    Đạo Jain Và Sikh

    ĐTC Tiếp Các Vị Đại Diện Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Jain Và Sikh

    Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm thứ Tư, 16/5/2018 đã gặp một phái đoàn gồm các vị đại diện của Phật Giáo, Ấn Độ Giáo,...

    Hot Topics