More

    danh sách các giám mục

    Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

    Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, tại Làng Rùa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. - 1965...

    Hot Topics