More

    Danh sách bổ nhiệm linh mục

    Danh sách bổ nhiệm linh mục giáo phận Bắc Ninh 2018

    Thứ tự Linh Mục Sứ vụ – Nhiệm sở mới 1. Giuse Nguyễn Hoàng Ân Chính xứ Cẩm Giang + Dũng Vi 2. Vicentê Hoàng Văn Báo Chính xứ Tiểu Lễ 3. Đaminh Vũ Quang Chí Chính xứ...

    Hot Topics