More

    Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang

    Trực tiếp: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang

    Sự kiện diễn ra vào lúc 16h30 ngày 23/11/2018 Trực tiếp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 23.11.2018 https://www.youtube.com/watch?v=U2WHFVoOIbo

    Hot Topics