More

    dâng đất cho Tàu

    Phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dâng đất cho Tàu

    HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BẢN LÊN TIẾNG Phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam dâng đất cho Tàu Trong tuần...

    Hot Topics