More

    Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 - 1839)

    Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 – 1839)

    Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn), Sinh năm 1786 tại Hưng Lập, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh. , bị xử trảm ngày 26/11/1839...

    Hot Topics