More

    Đaminh Đỗ Thanh Phước

    Dòng Thánh Thể: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2018

    Vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, Dòng Thánh Thể có thêm 7 tân linh mục sau Thánh Lễ phong chức tại thánh đường...

    Hot Topics