More

    Ðaminh Ðinh Ðạt (1803 - 1838)

    Ðaminh Ðinh Ðạt (1803 – 1838)

    Ðaminh Ðinh Ðạt là một binh sĩ; Ngài sinh năm 1803 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh; chết ngày 18/7/1838, tại Nam Ðịnh. Khi người...

    Hot Topics