More

    Đaminh Bùi Văn Úy (1812-1839)

    Đaminh Bùi Văn Úy (1812-1839)

    Ðaminh Bùi Văn Úy, Dòng Ba Ða Minh, thầy giảng; sinh năm1813 tại Tiên Mon, Thái Bình; chết 19 tháng 12, 1839, Cổ Mễ...

    Hot Topics