More

    Đaminh Bùi Chu 2018

    Thánh lễ khấn dòng Đaminh Bùi Chu 2018

    Thánh lễ Tiên Khấn, Vĩnh Khấn và Ngân khánh Khấn đã được cử hành long trọng vào sáng thứ Bảy, ngày 28.4.2018 tại nguyện...

    Hot Topics