More

    Đại lễ VESAK 2019

    Sứ điệp gửi các Phật tử nhân Đại lễ VESAK 2019

    HỘI ĐỒNG TOÀ THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN SỨ ĐIỆP GỬI CÁC PHẬT TỬ NHÂN ĐẠI LỄ VESAK 2019 – PL.2563 Kitô hữu và Phật...

    Hot Topics