More

    Đại Lễ mừng 184 năm Cha Thánh Phêrô Lê Tùy về Trời

    Đại Lễ mừng 184 năm Cha Thánh Phêrô Lê Tùy về Trời

    “Dù ai xuôi ngược nơi đâu Mười một tháng mười rủ nhau mà về Bằng Sở ấy chính là quê Lê Tùy Hiển Thánh đúng kỳ giỗ...

    Hot Topics