More

    Đại lễ Chúa Lên Trời 2018

    Đại lễ Chúa Lên Trời 2018 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội

    Thứ Năm ngày 10/5/2018, ngày thứ 40 sau Đại lễ Chúa Phục Sinh, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh...

    Hot Topics