More

    Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

    Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

    THÁNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI TNTT : THIÊN CHÚA HẠ MÌNH NHẬN CON NGƯỜI LÀ ĐỐI TÁC, LÀ BÌNH ĐẲNG           “Thiên Chúa chủ động...

    Hot Topics