More

    Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu

    Giáo phận Bùi Chu sắp có thêm 07 phó tế

    Nếu không có gì đặc biệt, theo dự kiến như giấy rao, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu sẽ cử hành Thánh lễ Truyền...

    Hot Topics