More

    Đại Chủng Viện

    Tòa Giám mục Hải Phòng: Thông báo Truyền chức Phó tế

    Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 23 tháng 2 năm 2018, Đức Giám mục Giáo phận dự...

    Hot Topics