More

    Cuộc thương khó của Chúa Giêsu

    Tóm lược Cuộc thương khó của Chúa Giêsu

    Bấy giờ, một người trong nhóm mười hai tên là Itcariôt, đi gặp các thượng tế mà nói: Tôi nộp ông ấy cho quí...

    Hot Topics