More

    cử hành thánh lễ tại Palermo

    Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Palermo

    ĐTC tái lên án các tổ chức bất lương mafia, kêu gọi họ hoán cải và ngài nhấn mạnh rằng: người mafia không phải...

    Hot Topics