More

    code máy tính

    Đức Thánh Cha viết đoạn Code đầu tiên

    ĐTC đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Công giáo viết ra một đoạn mã chương trình máy tính. Giáo hoàng...

    Hot Topics