More

    Có Chúa cùng hoạt động

    Lời Chúa ngày 13.5.2018

    Có Chúa cùng hoạt động Lời Chúa: Mc 16, 15-20     Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi...

    Hot Topics